DETTE SKRIVER HELSEDIREKTORATET i en kommentar til bladet Forskningsetikk:

”Det fremgår av prosjektbeskrivelsen at ultralydundersøkelse i uke 11-13 omfatter måling av nakkeoppklaring. Økt nakkeoppklaring kan være en indikasjon på at fosteret kan ha et kromosomavvik eller en hjertefeil. Dette må betraktes som en fosterdiagnostisk undersøkelse etter bioteknologiloven og kan bare tilbys dersom det foreligger indikasjon for foster-diagnostikk. Ultralydundersøkelser i fosterdiagnostisk øyemed kan bare utføres når det foreligger indikasjon for fosterdi-agnostikk. Det foreligger ikke indikasjon for fosterdiagnostikk for de kvinnene som skal inkluderes i prosjektet – dette fremgår også av prosjektbeskrivelsen”.
 
 ”Vi ser imidlertid at det er behov for mer kunnskap om hvordan norske kvinner opplever tilbud om fosterdiagnostikk – herunder tidlig ultralyd – og psykologiske aspekter knyttet til disse undersøkelsene. Noen av spørsmålene som er tenkt belyst gjennom det omsøkte forskningsprosjektet – for eksempel spørsmål om psykologiske aspekter ved falske positive funn, og ved svangerskapsavbrudd tidlig og sent i andre trimester - er svært aktuelle i en slik sammenheng. Et forsk-ningsprosjekt, hvor man rekrutterer kvinner med indikasjon for fosterdiagnostikk, ville ikke være i strid med biotek-nologiloven. Vi stiller spørsmål om ikke slike aspekter ved ultralydundersøkelse i uke 11-13 kan belyses i et forsknings-prosjekt som rekrutterer kvinner med indikasjon for fosterdiagnostikk”.