Det sier tidligere komitéleder for Nasjonal forskningsetisk komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), Anne-Hilde Nagel. Hun har vært med på å vurdere søknaden fra NOVA.


– Vi opplevde Nordisk omfangsundersøkelse som et prosjekt som langt på vei hadde ivaretatt forskningsetiske hensyn. Vi mente at forskerne argumenterte godt for å akseptere passivt samtykke fra foreldrene. Samtidig mente komiteen at prosjektet burde videreutvikles på flere punkter, særlig knyttet til spørsmålet fritt og informert samtykke, sier Nagel.

Bruk av skoletiden problematisk

– En av våre kommentarer gjaldt at undersøkelsen skal gjennomføres i skoletiden. Det kan være en fordel for forskerne å benytte skoletiden, fordi det kan gi stor deltakelse. Men det kan også bidra til at frivilligheten svekkes, fordi skolen er tvungen, og det kan være en belastning for eleven å si nei til å være med. Det bør derfor eksistere gode alternativer for dem som ikke ønsker å delta i undersøkelsen, uten at disse elevene blir svært synliggjort.

Komiteen ville også at det i brevet til foreldrene skal komme tydelig fram at det blir stilt sensitive spørsmål, spørsmål som kan forsterke eller fremskynde følelsesmessige reaksjoner. De ber også forskerne om å unngå å spørre direkte om hvem som har utført eventuell uønsket seksuell kontakt. Komiteen anbefaler videre at hvis det er praktisk mulig, er det ønskelig at resultatene fra undersøkelsen formidles tilbake til ungdommene.

En balansekunst

Anne-Hilde Nagel mener at i den grad undersøkelsen kan bidra til forebyggende tiltak, er det positivt for barn og for samfunnet som helhet. Dette er viktig å ta med i avveiningen når man vurderer prosjektet forskningsetisk.

 – Det er ofte slik at ulike forskningsetiske hensyn må veies mot hverandre. I NESH sine retningslinjer står det at vi skal være ekstra varsomme når det gjelder forskning der barn og unge deltar. Men samtidig har vi også en ekstra varslingsplikt i forhold til vonde ting barn og unge kan bli utsatt for, slik som mishandling eller overgrep. Det er en utfordring å finne den rette balansen her, sier hun.