IKKE GODKJENTE PROSJEKT

Kroppsproporsjoner
Søknad av 28.06.2001 fra Universitetet i Oslo: Søknaden dreide seg om utprøving av hypoteser vedrørende kroppsporsjoner hos tidlige mennesker i ekstremt kaldt klima. Begrepet ” tidlige menneske” synes å referere til europeiske neandertalere. Prosjektets mål er å studere det enkelte individs utvikling for å fastlegge hvilken grad genetiske komponenter bidrar til kroppsposisjonene. Denne søknaden fikk ikke Sametingets godkjennelse med denne begrunnelse: Uklar målsetning og problemstilling, mangler i å trekke inn tidligere studier av samers kroppsproporsjoner, mangler i å godtgjøre kjennskapen til og relevansen av samisk kulturhistorie for analysene, mangler i å legge til grunn teorier om etnisitet, manglende godtgjøring av at forskningsprosjektet skjer innenfor et faglig univers som tar inn over seg tidligere forsknings myte- og stereotypiedannelse om det samiske folk.
Kilde: Sametinget

Medfødt hoftefeil
Søknad av 07.10.2008 fra Rikshospitalet: Tilgang til skjelettmaterialet for å finne spedbarn med medfødt hoftefeil. Det var planlagt å måle og ta eventuelle avstøpninger for å lage en modell som skulle brukes i undervisningsøyemed. Sametinget avslo denne søknaden med begrunnelse i retningslinjenes §5 om at særlige grunner må foreligge for å tillate utlån av skjelettmaterialet. Det forelå her ingen særskilt grunn, og påstanden om at samiske barn i tidligere tider hadde en høy forekomst av hoftedysplasi er ikke underbygd. Søknaden innholdt ingen etiske betraktninger, som for eksempel problemer med hensyn til bruk av materiale som er framskaffet på uetisk vis.
Kilde: Sametinget

GODKJENTE PROSJEKT

Bensubstans i et tidsperspektiv
Søknad av 03.12.2008 fra fra University College London: Tilgang til skjelettmateriale for å undersøke utvikling av menneskelig bensubstans i et tidsperspektiv. Det skal undersøkes om klimatiske forandringer og aktivitet innvirker på den menneskelig bensubstans. Sametinget ga tillatelse til denne undersøkelsen, da forskning på virkning av klimatiske forandringer er av interesse for det samiske folk. Kunnskap om urfolks fremtidige helse relatert til klimatiske forandringer er av stor interesse for det samiske folk. Tillatelsen ble gitt med en rekke vilkår for å sikre at etiske hensyn ble ivaretatt.
Kilde: Sametinget

14 C- analyse
Søknad av 20.02.2009, fra Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet: 14C- analyse* av 10 tilfeldige valgte individer fra skjelettsamlingen. Denne søknaden er begrunnet med behovet for å kunne aldersbestemme skjelettene som ble flyttet fra kirkegården i Neiden. Sametinget ga tillatelse til disse 14C- dateringene. Begrunnelsen var at det ville gi kunnskaper om når individene levde og vil kunne si når gravplassen var i bruk.
Kilde: Sametinget

* 14C/ C 14 (radiologisk datering) er aldersbestemmelse, i dette tilfellet ved hjelp av måling av radioaktivt karbon. Dette er den vanligste måten å aldersbestemme organisk materiale på. Metoden blir brukt for organisk materiale: tre, skinn, fjær, bein, trekull, torv og planterester som er yngre enn ca. 40 000 år. Prinsippet er at det finnes en liten del radioaktiv karbon i alt levende materiale og at det brytes ned. Nedbrytingen (omdanning til ikke radioaktiv karbon) starter ved død. Ved å måle relativ mengde av radioaktiv karbon/ikke radioaktiv karbon kan en finne ut hvor lenge det organiske materialet har ligget i jorda.