Nylig har NVH åpnet et multimedia/treningsrom utstyrt med produkter som kan brukes i undervisningen av skolens studenter. Rommet er blitt til som en fortsettelse av arbeidet med NORINA databasen. På grunn av NVHs kjennskap til alternativer, har det lettet arbeidet med å velge ut gode treningsmodeller og datasimuleringer innen viktige fag som anatomi, fysiologi og farmakologi.


- Det er mange studenter som kvier seg for å drepe dyr til bruk i undervisningen, forteller Karina Smith. Hun har vært prosjektleder for oppbygning både av databasen NORINA og multimediarommet. – Fra midten av 1990-tallet har jeg mottatt henvendelser fra studenter som ønsket gode alternativer, slik at disse kunne erstatte disseksjonsundervisning med dreping av levende dyr, forklarer Smith.

Trene bort feil

- Skal man bli en god praktiker, må man lære å håndtere levende dyr, mener Smith. – Dyremodellene vi har kjøpt inn til dette rommet, skal bidra til å trene bort grove feil i utførelsen av ulike teknikker.Vel så viktig er at treningen også vil være med på å redusere angst og smerte hos både dyr og student. Vi som har jobbet med studenter i mange år, vet at mange studenter har problemer med å «stikke» i levende dyr for første gang, fordi de vet at de påfører dyret smerte. Derfor føler mange studenter det som en lettelse å trene på gummidyr eller andre treningsmodeller først. Vet du forresten hvor disse to dyrene kommer fra, spør hun og løfter opp en koselig, myk hund og en ganske så søt rotte. IKEA!!, sier hun med et smil. - De egner seg spesielt godt til å lære håndteringsteknikker.

Kunnskapsdatabase

Karina Smith var en av dem som tok initiativet til å bygge opp informasjonsdatabasen Norina om alternativer til dyreforsøk. Arbeidet startet i 1991 og består i dag av informasjon om nesten 4000 ulike produkter. – Databasen er på engelsk, forklarer hun – og den er i dag gratis tilgjengelig på Internett for brukere over hele verden. På denne måten kunne vi nå flest mulig brukere. I 2005 fikk vi nye og mer brukervennlige nettsider. Dette har gjort søk lettere for brukeren. I årenes løp har databasen høstet en god del anerkjennelse og har vært med på å få flere priser, både i inn - og utland.

Smith er ikke så lite stolt av databasen. – Den oppdateres jevnlig. Det er helt nødvendig for at den ikke skal miste sin funksjon , sier hun. – Mitt ønske er at rommet og databasen skal bli flittig brukt, mer enn i dag. Men alle vet at det tar tid å endre holdninger og praksis. Vårt største ønske er at tiltaket med multimediarommet får en fast budsjettpost, og at vi kan fortsette med å videreutvikle begge prosjektene.

En ny lov om dyrevelferd, som skal erstatte dagens dyrevernlov, ble vedtatt av Odelstinget den 27. april 2009. Detaljene kan leses i departementets lovforslag (Ot.prp. nr. 15 (2008 – 2009) Om lov om dyrevelferd) og Næringskomiteens innstilling (Innst.O.nr.56 (2008-2009).

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) gjorde i sitt høringssvar blant annet oppmerksom på:
… I forbindelse med dyreforsøk og bruken av dyr i undervisningssammenheng går NENT inn for at de kjente og klassiske tre R’ene (”Reduce,Replace, Refine”) nedfelles eksplisitt i loven. Dette anses som nyttig for på sikt å få ned det store antallet forsøksdyr som benyttes i Norge i dag. For øvrig viser NENT til sine anbefalinger fra 2005, der man bl.a. understreker behovet for en god etisk vurdering av dyreforsøk.


NORINA DATABASEN  er en engelskspråklig database med informasjon om ca. 3850 audiovisuelle og andre alternativer som kan brukes i undervisning og til trening av teknikker. Alternativene er hovedsaklig rettet mot høyere utdannelse. Hvert produkt i databasen er kategorisert etter fagfelt og type alternativ.

NORINA databasen er tilgjengelig gratis på denne nettsiden: http://oslovet.veths.no/NORINA

 

NORECOPA Norge fikk i 2007 sin egen konsensusplattform som skal arbeide for å fremme alternativer til bruk av forsøksdyr i forskning og undervisning. Norecopas overordnede mål er å fremme bruken av ”de tre R´ene” i Norge ved å bidra til økt kunnskap om:
1) Erstatning av dyreforsøk med alternativer (Replacement)
2) Reduksjon av antallet dyr som benyttes i dyreforsøk (Reduction)
3) Forbedring av dyreforsøk for å redusere lidelse samt øke dyrenes velferd og forsøkenes nytteverdi (Refinement)
Norecopa skal også fungere som et kompetansesenter for og tilstrebe konsensus mellom de fire interessepartene:
A   forvaltningen   A   forskningen og undervisningen   A   industrien    A   dyrevernbevegelsen

Norecopa sprer informasjon via aktuelle medier, møter o.l. Den skal også opprettholde sin egen kunnskapsbase om de 3 R’ene og gjøre den tilgjengelig for alle. Les mer: www.norecopa.no