Ruyter innrømmer at det kan være vanskelig å finne den rette grensen mellom det etisk akseptable og det vitenskapelig nødvendige ved bruk av placebo. Men nettopp derfor må REK arbeide mer med vurderingen av forskningsprosjekter hvor placebo brukes. Mer enn de gjør i dag, slår Ruyter fast.


– REK må bestrebe seg enda mer på å finne alternativer til rene placebostudier, til tross for at alternativene kan være den nest beste vitenskapelige metoden. Noen ganger må man gi avkall på det som er den aller beste vitenskapelig beste metoden, for å ivareta etiske hensyn. Hensynet til pasientens helse skal alltid veie tyngst, sier han.


Men det er ikke her snakk om et enten-eller mellom etikk og vitenskap, mener Ruyter. — Det er mulig å foreta placebostudier med et modifisert vitenskapelig design som er mer etisk å foretrekke, både for den enkelte pasient og samfunnet. Dessverre har REK for lite fokus på dette, sier han. Han mener det finnes eksempler på at komiteene har akseptert placebokontrollerte studier på sviktende grunnlag. – Særlig gjelder dette innen medikamentell utprøving.

Flere alternativer

Det er flere alternative metodeveier (se side 19) å gå for å få et design som både pasienter og samfunnet kan ha bedre nytte av, mener Ruyter.
 – En såkalt tre-armet studie vil for eksempel gi vesentlig bedre informasjon. Bruker man bare en placebo-arm, vet man ingenting om hvordan det nye -legemiddelet er i forhold til etablert behandling. Både for pasienten, behandler og samfunnet er dette det aller viktigste spørsmålet å få svar på. I en tre-armet studie ser man hvordan den nye behandlingen står, både i forhold til etablert behandling og i forhold til placebo. Prisen man må betale for en tre-armet studie, er at flere pasienter må inngå i studiet, men det gir mer informasjon om det er usikkerhet knyttet til etablert behandling. 
 

Bør presses

Legemiddelfirmaer er generelt ikke så interessert i å teste sine medikamenter mot andre liknende medikamenter. Noen ganger har REK vært for ettergivende og har latt dette passere. I framtiden bør firmaene i større grad bli presset til sammenliknende studier, mener Ruyter.
 – Fordelene, risikoen og effekten av et nytt medikament eller behandlingsregime bør testes mot den til enhver tid gjeldende etablerte behandling som de fleste er enige om er den beste, også kalt gullstandard. Det gir blant annet en mer rettferdig utprøving av medikamenter mot hverandre, og det vil redusere antallet pasienter som blir plassert i placebogruppen, mener Ruyter.