Ett slikt eksempel er Incentives for Global Health (IGH). Det er en non-profit organisasjon som ledes av professor Thomas Pogge som bl.a. har skrevet World poverty and human rights (2. utgave, Cambridge: polity Press, 2008).

IGH arbeider særlig for at legemiddelprodusenter skal oppmuntres til å akseptere andre incentivordninger enn patenter for å kunne få til en større grad av rettferdighet i medisinsk forsk-ning og i fordeling av den globale helse.

De store legemiddelfirmaene produserer i dag for det meste medisiner for den rike verden, hvor det finnes betalingsvilje og – evne, både blant myndigheter og enkeltpersoner. Av 1393 nye medisiner som kom på markedet i perioden 1975 – 1999, var bare 13 utviklet for sykdommer i den tredje verden.

Hovedprosjektet til IGH er The Health Impact Fund. Det er et prosjekt som har som mål å øke tilgangen på medisiner for den fattige befolkningen. Virkemidlet er å innføre en annen incentivordning enn salg gjennom beskyttede patenter. Forslaget går ut på å selge medisiner til selvkost, mens fortjeneste er avhengig av at medisinen faktisk bidrar til å bedre den globale helsen. Dette skal finansieres av et globalt fond, som gjør fortjeneste avhengig av grad og omfang av positive effekter på helse for gitte befolkninger og land i et globalt perspektiv.

Pogge håper at den nye modellen kan anspore legemiddelfirmaer til å tenke alternativt – uten at det behøver å gå utover fortjeneste – for å bidra til å ta ansvar for å realisere global rettferdighet innen medisinsk forskning og tilgjengelighet til behandling.