Retningslinjene legger ikke bare vekt på god forskningspraksis, men også at forskeren må være sin rolle som samfunnsborger bevisst.

– Retningslinjer for forskning er ikke noe nytt, men komiteen har likevel fått med en del elementer som er nye i slik sammenheng, sier Matthias Kaiser, sekretariatsleder for NENT. Han er den som har ført retningslinjene i pennen. Komiteen har hatt utarbeidelse av retningslinjer på sakslisten i lang tid, men har vært usikre på hvordan de skulle angripe den komplekse materien. Retningslinjene skal jo gjelde for ulike disipliner så som ingeniører, matematikere og astrofysikere.

– Vi ventet også på en utredning fra International Council of Science. Denne internasjonale forskerunionen hadde et arbeid pågående hvor de sammenlignet alle etiske koder for forskning som de kunne få tak i. Til sammen 115 såkalte Code of Ethics ble sammenlignet. Rapporten fra dette arbeidet ble grunnlaget for NENTs arbeid med retningslinjene, forklarer Kaiser.

– Et element som ikke så ofte forekommer i slike «code of ethics», er forskernes samfunnsansvar. Dette har vi tatt med. Vi har for eksempel lagt vekt på at retningslinjene skal være en samfunnskontrakt for forskning og har i kapittelet om forskningens overordnete forpliktelser, nedfelt at forskeren forplikter seg til å arbeide for fred, demokratisk utvikling, bærekraftig utvikling og rettferdig global fordeling.

Bruk tradisjonell kunnskap

Retningslinjene trekker frem bruk av alternative kunnskapskilder. Mye av dagens kunnskap bygger ikke på forskning, men lekfolks erfaring. Komiteen mener det er viktig å integrere denne type kunnskap, som hviler på lang erfaring, i anvendt forskning. I praksis betyr dette for eksempel at hvis man skal forske på reinsdyr i Finmark, vil det være naturlig å trekke inn reidriftsamers erfaring på området.

Varsling

I retningslinjene finnes det også et kapittel om varsling, og hvilke forhold man som potensiell varsler av fusk eller uredelig forskning, bør tenke nøye gjennom før man foretar seg noe. Hvilke kanaler fungerer, hvilke muligheter har jeg i egen institusjon, har jeg personlige interesser i dette som gjør at jeg ikke er objektiv, er eksempler på slike spørsmål.

Forfatterskap

Retningslinjene definerer også hva som kreves for å bli regnet som forfatter og medforfatter av en publikasjon. «Æresforfatterskap» regnes som uakseptabelt. Rettmessig forfatterskap oppfattes som ved at man har substansielt bidratt enten ved konsept/design for studien, innsamling eller tolkning av data. Man skal i tillegg ha kritisk gått gjennom alle utkast av artikkelen og godkjent siste versjon, samt å kunne forsvare arbeidet i sin helhet (om enn ikke alle tekniske detaljer).

Forventer debatt

Retningslinjene er trykket opp og vil bli distribuert til relevante utdannings- og forskningsinstitusjoner. Kaiser håper at de vil bli et nyttig redskap både i undervisningen av master- og doktorgradsstudenter, så vel som for etablerte forskere. – I møte med praktiske eksempler vil det nok oppstå diskusjoner og uenighet om hvordan retningslinjene skal tolkes. Komiteen håper at retningslinjene kan bli til hjelp og stiller seg åpen for henvendelser med konkrete case for vurdering. Vi regner med en del debatt, og at den foreslåtte vitenskapseden møtes med motforestillinger. Eden er inspirert av Joseph Rotblath i Pugwashbevegelsen, som lenge har argumentert for en slik ed, sier Kaiser.

Vitenskapsed foreslått av NENT

Jeg vil utøve min virksomhet som forsker redelig og sannferdig.
Jeg skal bruke mine vitenskapelige kunnskaper og ferdigheter til beste for menneskeheten og for en bærekraftig utvikling.
Jeg skal vise respekt for dyr og natur.
Jeg skal handle i overensstemmelse med forskningsetikken, og jeg skal ikke tillate at hensyn bygget på ideologi, religion, etnisitet, fordommer eller materielle fordeler overskygger mitt etiske ansvar som forsker
.

Prosessen

 Den første versjonen av retningslinjene kom i 2005. Disse ble sendt på en bred høring i relevante fagmiljøer. På bakgrunn av innspillene som kom, vedtok NENT på møtet 8. mai 2007 endelige retningslinjer.