OA innebærer to ting:

- åpne arkiv som forskere selv kan legge inn i. Det som ligger her, er ikke fagfellevurdert. Arkivene ligger på de ulike universitet og høgskoler, både nasjonalt og internasjonalt.


- åpne tilgjengelige vitenskapelige tidsskrift. Kvaliteten er sikret av redaktører og fagfelle-vurderinger. Flere og flere forskere har begynt å sitere fra åpne tidsskrift. Det koster minimalt i forhold til de prestisjetunge tidsskriftene med høy impact.


OA har vokst fram blant annet som en reaksjon på forlagspolitikk og dyre tidsskrift. Kunnskapen blir hos dem som har penger nok.

En rapport fra EU som nå er ute på høring, «Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in Europe», viser at priser på vitenskapelige tidsskrift har økt med mer enn 300 prosent siden 1995.

Hovedpunkter fra rapporten:

- høye priser gjør kunnskapen mindre tilgjengelig for forskersamfunnet

- det er usosialt at offentlig forskning ikke gjøres offentlig tilgjengelig

- dyr produksjon av vitenskap skaper stor forskjell mellom den rike del av verden og den fattige

Link til rapport: www.ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf

Open access nyheter: www.earlham.edu/~peters/fos/fosblog.html

NORA, Norwegian Open Research Archive: www.ub.uio.no/nora

Informasjonsside opprettet av NORA-prosjektet: www.openaccess.no

 DUO,digitale utgivelser ved Universitetet i Oslo: www.duo.uio.no

Bora, Bergen Open Research Archive: https://bora.uib.no

Munin, Open Research Archive ved Universitetet i Tromsø: www.ub.uit.no/munin/

Diva, publikasjoner ved NTNU: www.diva-portal.org/ntnu "BIBSYS Brage: http://brage.bibsys.no/hint

PLoS, Public Library of Science: www.plos.org

 Norbib: http://www.nordbib.net

Internasjonale deklarasjoner om Open access:

Budapest Open Access Initiative: http://www.soros.org/openaccess/read.shtml

Berlin Declaration on Open Access: http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html

The Wellcome Trust Position Statement on Open Access http://www.wellcome.ac.uk/en/1/awtvispolpub.html

OECD Declaration on Access to Research Data for Public Funding: http://www.oecd.org/document/0,2340,en_2649_34487_25998799_1_1_1_1,00.html

The Washington DC Principles: http://www.dcprinciples.org/