– Vi brukte nylig en metode for samfunnsdialog da vi ønsket diskusjon om noe så vanskelig som grenseoppgangen mellom sikkerhet, overvåking og personvern, forteller prosjektleder Åse Kari Haugeto i Teknologirådet.

 Hun forklarer at Teknologirådet baserer mye av sitt arbeid på å invitere inn ulike aktører til dialog. – Godt tilrettelagte dialoger er gode verktøy for å få inn bred kunnskap og vurdering om et emne, fastslår Haugeto. – Teknologirådet gjør vurderinger av hvilke konsekvenser og muligheter ny teknologi har i forhold til samfunn og individ. Målet er som regel å gi beslutningsgrunnlag til politikerne. For å få belyst sakene fra ulike sider er det viktig at et bredt utvalg av aktører og enkeltpersoner får være med å uttale seg, forklarer hun.

Intervjumøte

– Nå før sommeren gjennomførte vi et såkalt «intervjumøte» i Sandnes om loger kan gi skjeve resultat, fordi gruppen kanskje ikke er representativ for «folk flest»? – Vårt ansvar er å få opp de fleste argumentene i en sak og ikke nødvendigvis en kvantitativ representativ måling. Når vi inviterer vanlige innbyggere til dialog, tar vi hensyn til god spredning i alder, kjønn, utdannelse osv. slik at gruppen skal være så representativ som mulig. Gjennom dialog kommer da som regel de fleste viktigste argumentene opp. De du ikke får representanter for, er «sofasitterne». Om de har meninger, vil de ikke bli hørt så lenge de ikke kommer ut i samfunnet med dem. Demokrati til tross – den skjevheten er det vanskelig å gjøre noe med.

Jeg mener for øvrig at dialog som metode gir en verdi i seg selv; det å høre stemmene til berørte parter. Det skaper engasjement og eierskap til beslutningene, og gjør at folk får et bevisst forhold til det samfunnet de er en del av, sier Haugeto.

– Gode medvirkningsprosesser har jeg for øvrig erfart fra bistandsarbeid som jeg drev med for noen år siden. Da satte vi opp prosesser for å utvikle produkter tilpasset lokale forhold. Det var da helt essensielt å involvere innbyggerne og lokal produksjon for å få til gode resultater. De tenkte annerledes og hadde andre behov enn vi greide å forestille oss på «skrivebordet» hjemme i Norge.

– Jeg mener av erfaring at dialog og involvering av ulike aktører i samfunnet fører til bedre beslutninger. Aktørene kan være alt fra vanlige folk, som bare representerer seg selv, til interesseorganisasjoner, forskningsmiljøer, næringsinteresser m.m. Teknologirådet vil fortsette å utvikle ulike former for dialog enda mer i årene som kommer. Dette vil vi blant annet gjøre i samarbeid med Forskningsetiske komiteer, avslutter Haugeto.

Rapport

Det finnes utallige metoder for å tilrettelegge for dialog mellom ulike aktører i samfunnet.

Teknologirådet gir i løpet av høsten ut en rapport med oversikt over et utvalg av metodene gruppert etter hvem som er med i dialogen.

Arenaer med lekfolk i sentrum:

Lekfolkskonferanse - Borgertoppmøte - Arenaer med interessenter i sentrum - EUs teknologiplattformer - Åpne høringer - Dialog mellom eksperter - Konsensusprosesser - Teknologisk fremsyn

Det finnes også informasjon på hvordan man kan skape en god dialog på teknologirådets nettsider