Nature og Science trakk til sammen 15 av hans artikler da forskningsjukset ble avslørt.

Jan Hendrik Schön forsket på superledere og nanoteknologi. Han tok doktorgrad på Universitetet i Konstanz i 1997. Han var bare 28 år da han året etter fikk fast jobb i Bell Labs i USA, som regnes som en av verdens fremste forskningsinstitusjoner. Hele 11 forskere ved Bell Labs har mottatt nobelpriser siden laboratoriet ble grunnlagt i 1925. Mange trodde at han ville bli den neste.

Billigere databrikker

Schön mente å ha funnet et alternativ til silisium som transistor i databrikker. Transistorer forsterker elektriske signaler og gir kraftigere datamaskiner. Problemet er at det er en grense for hvor mange transistorer det er plass til på en databrikke, og hvor små de kan være før de går i stykker.

Schön benyttet et tynt lag organisk fargestoff som transistor. Han sendte strøm gjennom, og eksperimentene hans førte frem til en kurve som er særpreget for transistorer. Dette var et stort gjennombrudd fordi dyre silisiumbrikker nå kunne erstattes av databrikker bygd på billig fargestoff. Resultatene ble publisert i Nature i 2001.

Identiske grafer

Kort etter at han publiserte arbeidet sitt, reagerte andre fysikere på uregelmessigheter i resultatene. I tillegg representerte funnene kunnskap som var motstridende med den tradisjonelle forståelsen av fysikk. En kollega la merke til at den grafiske fremstillingen av to eksperimenter utført ved ulik temperatur, var identiske. Til og med støyen i datasettet var identisk. Schön hevdet at dette skyldtes en tabbe, og at han hadde blandet grafene. En annen kollega fant den samme grafen i en artikkel som beskrev et tredje eksperiment. Snart hadde man funnet eksempler av duplikate data i 25 av Schöns artikler. 20 medforfattere var inkludert i skandalen.

Slettet rådataene

I mai 2002 nedsatte Bell Labs en granskingskomité for å undersøke forskningsjukset. Da de ba om å få kopier av rådataene hans, fortalte han at de var slettet. Han påstod at det var fordi at datamaskinen hans hadde for lite minne. Alle prøvene hans var blitt kastet eller var ødelagt. Dette er grovt brudd på god vitenskapelig prosedyre, for det er dermed ikke mulig verken å bekrefte eller å avkrefte gyldigheten av forsøkene hans.

Jukset med overlegg

Rapporten fra granskingskomiteen kom i september 2002 og inneholdt 24 anklager av uredelighet. De fant bevis for vitenskapelig uredelighet i 16 av dem. Hele datasett var gjenbrukt i flere ulike eksperimenter. Flere av grafene som var presentert som resultater av eksperimentelle data, var produsert ved hjelp av matematiske ligninger og ikke forsøk.

Komiteen konkluderte med at Schön hadde fusket med fullt overlegg, og at han var alene om forskningsjukset. Ingen kollegaer eller medforfattere hadde vært til stede da han utførte eksperimentene sine. Alle medforfatterene ble frikjent for uredelighet. Det ble påpekt at de hadde vært lite profesjonelle, og uansvarlige, når det gjaldt å stole på gyldigheten til dataene.

Innrømmet feil

Schön innrømmet at mange av dataene ikke var korrekte. Han skyldte på redelige feiltagelser fra hans side. Hvis det var tilfellet, mente komiteen at han uvørent ignorerte verdien til vitenskapelige data. Han innrømmet å ha forfalsket noen av dataene, men det var bare for å få frem mer overbevisende bevis for det han hadde observert. Slik praksis er fullstendig uakseptabel og representerer vitenskapelig uredelighet.

Schön mener fortsatt at eksperimentene hans virket, og at det er mulig å lage transistorer på molekylnivå. Flere forskere har prøvd å kopiere forsøkene til Schön uten å få tilsvarende resultater.

Fratatt doktorgraden

Dette var det første tilfellet av forskningsjuks i Bell Labs 77-år lange historie. Jan Hendrik Schön fikk sparken samme dag som komiteens rapport ble lagt frem. I 2004 ble han fratatt doktorgraden av Universitetet i Konstanz. Det var ikke avdekket juks i avhandlingen. Begrunnelsen fra universitets ledelse var hans uakseptable vitenskapelige handlinger.

I etterkant av avsløringene har Science trukket åtte av artiklene til Schön. Nature har trukket syv artikler og Physical Review Journals 6 artikler.

Kilder:
– Wikipedia
– Report of the investigation committee on the possibility of scientific misconduct in the work og Hendrik Schön and coauthors. Lucent Technologies, sept 2002.