Formålet med retningslinjene er å gi etisk veiledning til forskere og andre som vurderer dyreforsøk. De kan være til nytte i planleggingen av prosjekter, i vurderingen av dem og ved rapportering av forskning. De har også som formål å bidra til refleksjon over forskningsetikk og bruk av dyr i forskning, både i forskningsmiljøene og i offentlig debatt.

Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi(2016), danner det overordnete rammeverket for de nye retningslinjene, spesielt punkt 12 og 13. Gjennom en høringsrunde og en påfølgende workshop arrangert av NENT høsten 2016 ble det klart at relevante aktører ser et behov for et sett av retningslinjer som kan systematisere og utdype det etiske ansvaret som følger med bruk av dyr i forskning. Dette er bakgrunnen for de retningslinjene som nå skal lanseres.

Nærmere detaljer om arrangementet, samt påmelding, følger etter sommeren.